Du er her

Vilkår for PUF MED-undervisere

Opgaver, kvalifikationskrav og underviservilkår for PUF MED-undervisere

1. Opgaver

PUF MED-underviserne har til opgave at forberede, gennemføre og evaluere uddannelser og temadage for leder- og medarbejderrepræsentanter jf. beskrivelsen i MED Rammeaftalens protokollat om MED-uddannelse.

Uddannelsesaktiviteterne gennemføres på grundlag af og med anvendelse af de af parterne udviklede uddannelser, temadage og uddannelsesmaterialer.

Underviseren tilpasser hver enkelt uddannelse til de lokale forhold, så uddannelsen tilrettelægges i forhold til forudsætningerne i den lokale MED-aftale.

Underviserne har til opgave at medvirke ved den løbende evaluering og kvalitetssikring af uddannelserne. Underviserne skal desuden som en fast rutine gennemføre evaluering af egen præstation.

2. Kvalifikationskrav

Jf. Rammeaftalens protokollat om MED-uddannelse skal underviserne på MED-uddannelsen kunne honorere følgende krav:

·          Anerkende værdien i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

·          Kunne undervise med et personligt engagement og respekt for den enkelte deltagers forudsætninger.

·          Kunne agere partsneutralt i undervisningssammenhæng.

·          Bredt kendskab til kommunale/regionale forhold (f.eks. fra forskellige arbejdspladser og/eller fra forskellige funktioner)

·          Erfaring med samarbejde mellem forskellige fagområder i en kommune/region (f.eks. gennem arbejdet som tillidsrepræsentant, MED-medlem eller som leder).

·          Erfaring med mundtlig formidling/undervisning baseret på tidssvarende pædagogiske metoder

·          Almen voksenpædagogisk grunduddannelse af mindst 120 timers varighed eller tilsvarende eller pligt til at gennemgå en sådan efter udpegningen som underviser                                    

Efter udpegning skal underviserne gennemføre en MED-underviseruddannelse af seks dages varighed.

3. Underviservilkår

For at blive udpeget som PUF MED-underviser skal man være ansat i en kommune, region eller en lokal faglig organisation.

Det forudsættes, at den enkelte underviser gennemfører mindst 12 undervisningsdage pr. år rekvireret via PUF, og at ansættelseskommunen/-regionen bevilger den fornødne tjenestefrihed hertil, jf. nedenfor.

Honoraret udgør pr. 1. januar 2019 kr. 4.011,79 kr. pr. undervisningsdag à 7,4 timer. Hertil kommer feriepenge. Honoraret dækker tidforbruget til forberedelse, transport, gennemførelse og evt. opfølgning. Ud over honoraret afholder den rekvirerende region eller kommune rejseudgifter og eventuelle udgifter til ophold og forplejning.

Den enkelte underviser aftaler med sin ansættelseskommune eller -region i hvilket omfang, undervisningsaktiviteten nødvendiggør frikøb fra det normale arbejde

I det omfang, der ydes tjenestefrihed med løn, refunderer underviseren af sit honorar sin arbejdsgiver udgiften til løn under tjenestefrihed. Såfremt der ikke aftales frikøb, tilgår det samlede honorar underviseren.

For at opretholde certificering som PUF MED-underviser skal underviseren årligt deltage i mindst 2 uddannelsesdage i PUF Akademiet, heraf 1 MED-underviserkonference. Deltagelse i de nævnte uddannelsesdage er vederlagsfri, såfremt underviseren i PUF regi det foregående år har afholdt mindst 12 undervisningsdage.

Ved deltagelse i MED-underviseruddannelsen og i uddannelsesdage i PUF Akademi ydes ikke honorar, men det forudsættes, at ansættelseskommunen eller –regionen giver PUF underviseren tjenestefrihed hertil uden lønafkortning.

Al MED-uddannelse, som PUF MED-underviseren varetager, skal rekvireres via PUF.